Privacyverklaring


Privacyverklaring Datkanwel

Datkanwel, gevestigd aan Grenadadreef 3B, 3573HE te Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

 • Datkanwel
 • https://datkanwel.nl
 • Olav Kaspers
 • Grenadadreef 3B,
 • 3573HE te Utrecht
 • tel. +31 (0)6 33 77 59 58

Datkanwel is de eenmanszaak van Olav Kaspers. Ook voor kwesties rond AVG is hij te bereiken via info@datkanwel.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Datkanwel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@datkanwel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doelen/motivering verwerking persoonsgegevens

 • Afhandelen van uw betaling
 • Bellen of e-mailen indien nodig voor onze dienstverlening aan u
 • Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Goederen en diensten bij u afleveren
 • Wegens wettelijke verplichting, zoals bij onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Datkanwel laat besluiten door computerprogramma’s of -systemen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen, niet gebeuren zonder tussenkomst van Datkanwel (Olav Kaspers) zelf.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Datkanwel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, en wegens wettelijke verplichting (factuurgegevens).

Delen persoonsgegevens met derden

Datkanwel verstrekt uw gegevens uitsluitend waar nodig voor uitvoering van onze overeenkomst met u, of i.v.m. een wettelijke verplichting. Met betreffende bedrijven / instanties sluiten wij een bewerkersovereenkomst om het niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid bij hen te handhaven. Datkanwel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Datkanwel gebruikt alleen (technische en functionele) cookies waarvoor uw toestemming niet is vereist. Desgewenst kunt u uw internetbrowser zo instellen dat deze geen cookies meer opslaat en/of oude cookies verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen, en om bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens door Datkanwel. Dergelijke verzoeken stuurt u naar: info@datkanwel.nl, met daarbij een kopie van uw paspoort ter identificatie. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone), paspoortnummer en Burgerservicenummer zwart, ter bescherming van uw privacy. Onze reactie volgt binnen vier weken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Datkanwel neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan, zoals

 • Het niet puliekelijk bekend maken van de door Datkanwel gebruikte systemen, software en methoden voor zover deze kennis een risico voor de beveiliging er van inhoudt.
 • een beveiligde internetverbinding (TLS)
 • techniek (DKIM, SPF en DMARC) tegen e-mails ten onrechte uit onze naam
 • techniek (DNSSEC) tegen omleiding naar een vals IP-adres

Klachten

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met Olav Kaspers via info@datkanwel.nl.

Ook heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

_________

Privacyverklaring datkanwel.nl

datkanwel.nl, gevestigd aan Grenadadreef 3B, 3573HE te Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

 • Datkanwel.nl
 • https://datkanwel.nl
 • Olav Kaspers
 • Grenadadreef 3B,
 • 3573HE te Utrecht
 • tel. +31 (0)6 33 77 59 58

Datkanwel.nl is de eenmanszaak van eigenaar Olav Kaspers, alszodanig tevens optredend als Functionaris Gegevensbescherming van datkanwel.nl. Voor kwesties rondom de AVG wet is hij te bereiken via info@datkanwel.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

datkanwel.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@datkanwel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

datkanwel.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • datkanwel.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

datkanwel.nl neemt [niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van datkanwel.nl) tussen zit. datkanwel.nl gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

[aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

datkanwel.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
Personalia > Bewaartermijn > Reden
Adres > Bewaartermijn > Reden
Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

Delen van persoonsgegevens met derden

datkanwel.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. datkanwel.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

datkanwel.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door datkanwel.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@datkanwel.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

datkanwel.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

datkanwel.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@datkanwel.nl. datkanwel.nl heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

[voeg hier eventueel andere maatregelen die je neemt aan toe]
– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
-DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
-DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Privacyverklaring Datkanwel.nl

datkanwel.nl, gevestigd aan Grenadadreef 3B, 3573HE te Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Item 1

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Doel en grondslag verwerken persoonsgegevens

Geautomatiseerde besluitvorming

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Delen van persoonsgegevens met derden

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen